проект „Твоят час“

Проект Твоят час – BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020.

Leave a comment

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed