Учебната 2019/2020

Стратегия за развитието на училище …. 2019/2020г.

Изтегли

Правилник за дейността на училище „Георги Стойков Раковски“.. 2019/2020 г.

Изтегли

Училищен учебен план за класовете 1/2/3/4/5/6/7 за учебната 2019/2020

Изтегли

Годишен план за дейността на … за 2019/2020г.

Изтегли 

Мерки за подобряване качеството на образованието 2019/2020

Изтегли

 

Програма за превенция ранното напускане   2019/2020 г.

Изтегли

Програма за предоставяне на равни възможности… 2019/2020 г.

Изтегли

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебният ден… 2019/2020 г.

Изтегли

Програмна система за IV подготвителна възрастова група

Изтегли

Цялостна училищна политика за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на учениците 2019/2020г.

изтегли

Правилник за  осигуряване безопасни условия на обучение , възпитание и труд…. 2019/2020 г.

Изтегли

План за квалификация и правила… 2019/2020Изтегли

 

Дневен режим 2019/2020 г.

Изтегли

 

Спортен календар 2019/2020 г.

Изтегли

 

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприематв случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

Изтегли

 

Лицензирани доставчици на социални услуги 

Изтегли

Свободно работно място

Изтегли

 

Свободни места за учениците по паралелки за учебната 2019/2020

Изтегли

Процедура за образователен медиатор по Проект „Подкрепа за успех“

Изтегли

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed