Учебната 2020/2021

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е dokument-1.jpg
ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ В ОУ „Г.С.РАКОВСКИ” С.ГОЛЯМО НОВО,ОБЩ. ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ

Изтегли

Стратегия за развитието на училище 2020/2021

Изтегли

Правилник за дейността на училище „Георги Стойков Раковски“.. 2020/2021 г.

Изтегли

Училищен учебен план за класовете 1/2/3/4/5/6/7 за учебната 2020/2021

Изтегли

Годишен план за дейността на … за 2020/2021г.

Изтегли 

Мерки за подобряване качеството на образованието 2020/2021

Изтегли

Програма за превенция ранното напускане   2020/2021 г.

Изтегли

Програма за предоставяне на равни възможности… 2020/2021 г.

Изтегли

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебният ден… 2020/2021 г.

Изтегли

Програмна система за IV подготвителна възрастова група

Изтегли

Цялостна училищна политика за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на учениците 2019/2020г.

изтегли

Правилник за  осигуряване безопасни условия на обучение , възпитание и труд…. 2020/2021 г.

Изтегли

План за квалификация и правила… 2020/2021

Изтегли

Дневен режим 2020/2021 г.

Изтегли

Спортен календар 2020/2021 г.

Изтегли

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприематв случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

Изтегли

Лицензирани доставчици на социални услуги 

Изтегли

Свободни места за учениците по паралелки за учебната 2020/2021

Изтегли

Процедура за образователен медиатор по Проект „Подкрепа за успех“

Изтегли

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е dokument-1.jpg

Прием на ученици в І клас за учебната 2021/2022 година

Изтегли

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е dokument-1.jpg

Училищен план-прием за 2021/2022

Изтегли

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed