Учебната 2018/2019

Стратегия за развитие на основно училище „Георги Стойков Раковски“ – с. Голямо ново, община Търговище за периода 2016 – 2020 година

Изтегли

Правилник за дейността на училището през учебната 2018/2019г.

Изтегли

Училищен учебен план за 1 а клас

Изтегли

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебният ден….  за учебната 2018/2019г.

Изтегли 

Програма за предоставяне равни възможности… 2018/2019г.

Изтегли

Програма за превенция ранното напускане… 2018/2019г.

Изтегли

Годишен план за дейността.. 2018/2019г.

Итегли

Дневен режим за учебната 2018/2019г.

Изтегли

План прием заповед номер:328/11.03.201г.

План прием заповед номер 329/11.03.2019г.

Изтегли

График за провеждане на изпити за определяне на годишната оценка по учебните предмети… 2018/2019

Изтегли

График на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за периода м. юни- м. септември 2019 г.

Изтегли

Цялостна училищна политика за превенция на агресията

Изтегли

Цялостна училищна политика за подкрепа личностното развитие на учениците през учебната 2018/2019 г.

Изтегли

План за квалификационната дейност….2018/2019

Изтегли 

Програмна система IV подготвителна възрастова група

Изтегли

Спортен календар  за учебната 2018/2019 г.

Изтегли

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed