Подкрепа за успех

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ се провежда в периода октомври 2019 – юни 2020 година.. Сформирани са 14 групи. Чрез дейностите се осъществява обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed