novasgrada

Добре дошли

Цели

Основно училище “Георги Стойков Раковски” с. Голямо ново е общообразователно
училище с почти 120 годишна история. В него се обучават 89 ученици от ромския
етнос, разпределени в 7 паралелки от 1 до 7 клас. От 2018 г. към училището
функционира и подготвителна група. Тя е разкрита за нуждите на училището като
мярка за работа с деца от уязвими групи.
Училището се помещава в самостоятелна сграда на три етажа. Ръководството и
педагогическият колектив приоритетно работят за подобряване на достъпа до
образование, за качествено обучение чрез разнообразяване и разширяване на
извънкласните дейности и за превенцията на отпадането от училище, тъй като
значителна част от учениците са от уязвими групи, изпитващи затруднения при
усвояването на учебното съдържание. Родителите на по-голямата част от тях
пребивават в чужбина.

Основна цел в прилаганите управленските технологии и училищните политики е
осигуряването на достъпно и качествено образование на учениците.
Училищната политика на ОУ „Г.С.Раковски” включва:
• Обхват и задържане на учениците в училище;
• Позитивна учебна среда;
• Подкрепа за личностното развитие на всяко дете;
• Кариерно ориентиране на учениците;

 • • Реализация на целодневната организация на учебния ден;
  • Дигитална учебна среда;
  • Гражданско образование;
  • Политика на засилена работа с родителите и общността. Родителите – партньори
  в учебния процес;
  • Осигуряване на условия за предучилищна подготовка на децата;
  • Политика на усвояване на български книжовен език;
  • Политика на сътрудничество със заинтересованите страни при вземане на
  управленски решения, свързани с развитието на образователната институция.
  Прозрачност в управлението;

Често задавани въпроси

Използвайте системно за кратко част от свободното време на детето, за да се
упражнява под форма на игра. Поставяйте му задачи-закачки: да прочете
надпис, табелка, кратко съобщение или играйте с него: „Прочети думата”,
„Назови буквата”, „Открий буквата…” „Открий думата, назоваваща предмета на
картинката….”.
Важно е да разбере, че се интересувате от постиженията му в училище и може
да получи помощ от вас.

Всеки учител и класен ръководител е определил дни за консултации с
родителите, за които е поставен график на видно място.
При неотложни въпроси може да се обърнете към всеки от учителите
или директора в междучасието.

„Слушането” включва: дисциплина, участие в часовете, изпълнение на
поставени от учителя задачи, спазване на Правилника за дейността на
училището, проява на етични и толерантни взаимоотношения към другите.

Всеки гражданин на Р България трябва да бъде образован, за да може да намери
своето място в обществото. Липсата на образование е бариера за намирането на
работа, придобиване на правоспособност за управление на МПС, реализацията в
живота и др.
пособия и материали са необходими за закупуване при постъпването на ученика
в първи клас.

Участвайте във всички инициативи на училището за кариерното ориентиране на
Вашето дете, дискутирайте въпроса с класния ръководители и другите учители,
преподаващи на Вашето дете, както и с него самото. Запознайте се с различните
професии, които предлагат професионалните училище предварително.

За Училището

През годините нашето училище е бил участник в много конкурси ,фестивали и мероприятия

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed